เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: , รับรางวัลเล่านิทาน----รองชนะเลิศอันดับที่ 1---- จากเทศกาลเล่านิทานนานาชาติที่ มมส., ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 21:20 | IP ล็อค

The First MSU International Storytelling Festival
1-3 February 2013

นางสาว จันทมาศ   บุญเติม
รับรางวัลเล่านิทาน----รองชนะเลิศอันดับที่ 1----
จากเทศกาลเล่านิทานนานาชาติที่ มมส.

จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ควบคุม
 1. คุณครูกชณัช   พิมพ์พันธ์
2.คุณครูออนอุมา  สุดเต้
แก้ใขโดย enmtk เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:50


__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:42 | IP ล็อค

แก้ใขโดย enmtk เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:43


__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:48 | IP ล็อคแก้ใขโดย enmtk เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:33


__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:52 | IP ล็อค


__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:56 | IP ล็อค

ผลการประกวด การเล่านิทานพื้นบ้าน หนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้าน

และ การวาดภาพระบายสีประกอบนิทานพื้นบ้านที่เล่าในงานเทศกาลเล่านิท านนานาชาติ ครั้งที่ 1

 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556

 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

การประกวดสามประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 การเล่านิทานพื้นบ้าน

กติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

ก. นิทานที่เล่าจะต้องเ...ป็นนิทานพื้นบ้าน มีแหล่งที่มาของนิทานชัดเจน

ข. ใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน 7 นาที อาจเป็นการเล่าเดี่ยว เล่าคู่ หรือเล่าแบบละครเป็นกลุ่ม ก็ได้

 ค. มีความสามารถในการใช้น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง ที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและตัวละคร ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นที่ยุ่งยากและลำบากในการเคลื่อนย้าย

ง. มีวิธีการเล่าที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมผู้ฟังและให้ผู้ช มผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเล่าอย่างพอเหมาะพอควร

 จ. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 ผลการประกวด

 ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิง สุดารัตน์ แมนสืบชาติ จากโรงเรียนบ้านกุดระหวี่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 เล่านิทานเรื่องสมบัติในสวนองุ่น เล่าเป็นภาษาไทย

 รางวัลปลอบใจ ได้แก่ กลุ่มการแสดงของนักเรียนสอนภาษาอังกฤษครูอุ๊ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 เล่าเป็นภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิง สเริงรมย์ ยมศรีเคน จากโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 เล่านิทานเรื่องจันทกินรี เล่าเป็นภาษาไทย

 รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ นางสาว จันทมาศ บุญเติม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี เล่านิทานเรื่อง พระมหาเวสสันดรชาดก เล่าเป็นภาษาอังกฤษ

 ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายธนาวุฒิ ภักดียา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 เล่านิทานเรื่องหลวงพ่อกับเณรน้อย เล่าเป็นภาษาอังกฤษ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสองได้แก่ นางสาว นางสาว วัลภา ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์ เล่านิทานเรื่อง ผีก่องก่อย เล่าเป็นภาษาอีสาน

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสาม ได้แก่กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เล่านิทานเรื่อง ปาจิตอรพิม เล่าเป็นภาษาไทยเขมร

 

ประเภทที่ 2 การประกวดหนังสือภาพจากพื้นบ้าน

 กติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดหนังสือภาพจากพื้นบ้าน

1. กรอกและส่งใบสมัครพร้อมหนังสือภาพภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 2. เนื้อเรื่องที่จะนำมาทำเป็นหนังสือภาพต้องเป็นนิทานพื้นบ้าน มีแหล่งที่มาของนิทานชัดเจนเท่านั้น

3. ขนาดหนังสือภาพ เป็นขนาด A4 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ มีความยาว 2 หน้ายก คือ 16 แผ่น หรือ 32หน้า เริ่มจากปกใน อาจเป็นการทำงานเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม ก็ได้

 4. เป็นภาพวาดระบายสีไม้ ไม่ใช้วิธีการวาด Computer Graphics

5. มีภาพหลากหลายแบบตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง close-ups, medium shots, panoramic views มีทั้งแบบภาพครึ่งหน้า เต็มหน้า หรือสองหน้าควบ

 6. ส่วนประกอบของหนังสือ มีปกนอก ปกใน และเนื้อเรื่อง เข้าปกแบบเย็บเล่มเรียบร้อย ไม่ใช้ห่วงในการเข้าปก

 7. ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้

8. หนังสือภาพที่ส่งประกวดต้องมอบให้โครงการเล่านิทานมหาวิทยาลัยม หาสารคามเพื่อใช้ในการศึกษา

 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ผลการประกวด

 ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

 รางวัลชมเชย ได้รับสองรางวัลได้แก่

1. นายเจตริน นารีแก้ว จากโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 นิทานพื้นบ้านเรื่อง เอาสิ่วบ่? ภาษาอีสาน

 2. กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 นิทานพื้นบ้านเรื่อง ขูลูนางอั้ว

ประเภทที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสีประกอบนิทานพื้นบ้านที่เล่าในงาน

 กติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดหนังสือภาพจากพื้นบ้าน

กติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพประกอบนิทานพื้นบ้านในงาน

 1. ต้องกรอกใบสมัครเข้าประกวดบ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ถึงเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์

2. ต้องเป็นภาพที่วาดจากนิทานพื้นบ้านที่เล่าโดยนักเล่านิทานนานาช าติในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ โดยเลือกจากนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เล่าในห้องประชุมใหญ่ หรือในห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยนักเล่านิทานนานาชาติคนใดคนห นึ่ง ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนด้านหลังภาพ

 3. ใช้กระดาษพรู๊พและสีไม้ที่คณะกรรมการจัดให้เท่านั้น ส่งภาพประกวดได้อย่างน้อย 1 ชิ้น ต่อหนึ่งเรื่อง ต่อคน อาจเป็นการทำงานเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม ก็ได้

 4. เป็นภาพที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องนิทานที่แสดงถึงความเข้าใจเรื่ องเป็นอย่างดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 5. ต้องส่งภาพภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 12.00 น. เท่านั้น

 6. ภาพที่ส่งประกวดต้องมอบให้โครงการเล่านิทานมหาวิทยาลัยมหาสารคา มเพื่อใช้ในการศึกษา

 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 ผลการประกวด

 ระดับประถมศึกษา

1. ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

 2. รางวัลชมเชย (อันดับสาม) ได้รับสามรางวัลได้แก่

ก. ภาพจากนิทานเรื่อง A Hen, A Chick, and A String Guitar จากกิจกรรมการอบรมการเล่านิทานสำหรับเด็ก วาดภาพโดยเด็กหญิง จันทร์ทิชา ไชยบัง ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนพระกุมาร มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 ข. ภาพจากนิทานเรื่อง The Adventure of Sumandak จากการเล่าของ Mr. Ng Kok Keong วาดภาพโดยเด็กหญิงฐิตาพร แก้วกาเหรียญ ชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกิตติยา สมัครในนาม โรงเรียนสอนกวดวิชาครูอุ๊ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 ค. ภาพจากนิทานเรื่อง Masarasenani and The Sun (a Folktale from Papua, Indonesia) จากการเล่าของ Bima Anggara จากประเทศอินโดนีเซีย วาดภาพโดยเด็กหญิงรติกาญจน์ ลครทิพย์ และเด็กหญิง จิดาภา ศรีชะตา ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สมัครในนาม โรงเรียนสอนกวดวิชาครูอุ๊ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 ระดับมัธมศึกษา ไม่มีผู้สมัครเข้าประกวด

 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

1. ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

 2. รางวัลชมเชย (อันดับสาม) ได้รับสองรางวัลได้แก่

ก. ภาพจากนิทานเรื่อง นางสิบสอง เล่าโดย คุณยายคำแพง อนุฤทธิ์ (มหาสารคาม) วาดภาพโดย นางสาวขวัญฤทัย ปานนุ้ย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข. ภาพจากนิทานเรื่อง Princess Kamang เล่าโดย Jasmine Carissa Wirawan จากประเทศอินโดนีเซีย วาดภาพโดย นาย ปฤษฎ์ พรหมวรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ คณะกรรมการการตัดสินผลเป็นนักเล่านิทาน นักเขียน และนักวิชาการนานาชาติดูเพิ่มเติม__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:57 | IP ล็อค__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6