กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการและสรุปงานโครงการ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพสภากาแฟ 2560 25
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้ก่อตั้งบำเพ็ญประโยชน์ (21 กุมภาพันธ์ 2560) 19
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 (17/2/2560) 286
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมผู้ปกครอง 2560 53
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ 2560 34
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ 15/02/2560 71
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 513/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 93
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.5 (10 ก.พ. 2560) ที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 82
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 127
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ฟังสนทนาภาษาอังกฤษจากคุณครูชาวต่างชาติและภาษาจีน หน้าเสาธง ทุกวันพุธ 169
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาไทย มตก. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมฯครั้งที่ ๘ ระดับประเทศ 44
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการ สังเกตและนิเทศการสอนคุณครูภาษาจีน 168
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS CONTEST 2016) 228
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ (18 มกราคม 2560) 210
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] "วันครู" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ สหวิทยาเขต ๓ สถานที่..โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 346
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 2560 370
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนร่วมงานชุมชน วัดบ้านเกษมสำราญ วันที่ 11/1/2560 87
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระขึ้นปีใหม่ บายศรีสู่ขวัญคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูย้าย 5/1/2560 101
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 29/12/2559 533
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ 1 สถานพินิจ 5 สถานศึกษา 234
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดแผนการเรียนรู้ (Stem) 119
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับใบเกียรติบัตรหน้าเสาธง รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่66 107
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เริ่มแล้วโครงการรักษ์ภาษาไทย 89
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ 335
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 156
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ’พี่สอนน้องใช้กล้องถ่ายภาพ’ ครั้งที่ 2 โดยชมรมถ่ายภาพอำเภอตระการพืชผล 26/11/2559 123
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 105
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 434
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพยินดีต้อนรับท่านรองเชิดศักดิ์ สมศรี 272