กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครการเข้าร่วมการแข่งขัน งานเปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2559 53
กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] นักเรียนชนะเลิศ รองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 26
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการฯมอบรางวัลผู้บริหาร ครู นร.แกนนำดีเด่นมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด สภากาชาดไทย 22
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 43
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพพิธีเปิด Big Cleaning Day 11/08/2559 103
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ที่หอประชุมปัญญานิวัฒน์ วันที่ 11สิงหาคม 2559 159
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5-6 สิงหาคม 2559) 53
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนผุู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 ร.ร.ม.ต.ก. (3/8/2559) 98
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 293 /2559 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 100
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ" ---29/7/2559--- 136
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูประทิน อาภรศรี ที่สูญเสียคุณพ่อมั่น อาภรศรี กำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 87
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 237/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 154
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียน ม.ต.ก. ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 20 ก.ค. 2559 213
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลที่ 2 จากการแข่ง multi skills ระดับ สพม.29 อุบลราชธานี น.ส. สุชาดา วามะกัน 109
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูไพรี พันธ์สุวรรณ ที่สูญเสียคุณแม่ยุพิน พันธ์สุวรรณ กำหนดฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 90
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สหวิทยาเขต 3 (8/7/2559) 152
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ++ เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้ตำรวจภูธรตระการพืชผล++ 5/7/2559 117
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 85
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559 87
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 1073
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 238/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 93
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแพง 1/7/2559 โดย ม.5/11 และ 2/11 164
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง โดยคุณครูชาวต่างชาติ ( ทุกวันพุธ เดือนมิถุนายน 2559 ) 136
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 29/6/2559 127
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอน DLIT ม.5/11 โดยคุณครูนิชาภัทร ---ครั้งที่ 2--- วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2559) 123
งานอนามัย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาโดยสภากาชาดไทย 56
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 "ค่ายคนดีศักดิ์ศรีแห่ง ม.ต.ก"เฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ 70 ปี 74
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559 78
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาจีนหน้าเสาธง 22/6/2559 156
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอน DLIT ม.5/11 โดยคุณครูนิชาภัทร ---ครั้งที่1---วันที่ 9/6/2559 113