กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559 17
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาษาจีนหน้าเสาธง 22/6/2559 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] สอน DLIT ม.5/11 โดยคุณครูนิชาภัทร 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง โดยคุณครูชาวต่างชาติ 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เสียงตามสายยามเช้า 22
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 21
กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ประกาศผลรางวัลการประกวดงานเขียน ตามโครงการค่ายภาษาไทย"ต้นกล้าวรรณกรรม" 17
กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] การประชุมสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 38
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2559 57
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] การปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 30
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 186/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 36
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 185/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 31
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ 1 สถานพินิจฯ 5 สถานศึกษา 46
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 55
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 55
กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] กิจกรรมดีๆต้นกล้าวรรณกรรม 59 29
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แผนผัง-เขตพื้นที่รับผิดชอบการรักษาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2559 48
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูอรวรรณ โพธิ์พาที่สูญเสียคุณพ่อ กำหนดฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 48
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 81
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมค่ายภาษาไทย"ต้นกล้าวรรณกรรม" 52
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 153/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 114
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 17 พ.ค. 2559 225
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 132
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการ ปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 11-13 พ.ค. 2559 181
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ศาสตร์ คณิตศาตร์ 108
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 142
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 141/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 113
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 151/2559 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 127
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงาน หัวหิน/ เพชรบุรี 27-30 เม.ย.2559 194
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (31 มี.ค. 2559) 563