กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ===คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลานักเรียนที่หน้าเสาธง 16 กันยายน 2559 225
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูสมรักษ์ เดือนสุดท้ายของการทำงานก่อนเกษียณอายุราชการ //1 ต.ค. 2559// 120
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งฯที่ 358/2559 เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 87
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 1/09/2559 348
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เตรียมงานเปิดโลกวิชาการ 31/8/2559 133
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งฯ ที่ 355/2559 เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2559 107
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครการเข้าร่วมการแข่งขัน งานเปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2559 91
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนชนะเลิศ รองชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 51
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการฯมอบรางวัลผู้บริหาร ครู นร.แกนนำดีเด่นมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด สภากาชาดไทย 123
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 150
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพพิธีเปิด Big Cleaning Day 11/08/2559 179
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ที่หอประชุมปัญญานิวัฒน์ วันที่ 11สิงหาคม 2559 212
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5-6 สิงหาคม 2559) 86
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนผุู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 ร.ร.ม.ต.ก. (3/8/2559) 123
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 293 /2559 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 171
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ" ---29/7/2559--- 176
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูประทิน อาภรศรี ที่สูญเสียคุณพ่อมั่น อาภรศรี กำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 128
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 237/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 214
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียน ม.ต.ก. ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 20 ก.ค. 2559 274
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลที่ 2 จากการแข่ง multi skills ระดับ สพม.29 อุบลราชธานี น.ส. สุชาดา วามะกัน 169
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูไพรี พันธ์สุวรรณ ที่สูญเสียคุณแม่ยุพิน พันธ์สุวรรณ กำหนดฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 111
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สหวิทยาเขต 3 (8/7/2559) 182
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ++ เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้ตำรวจภูธรตระการพืชผล++ 5/7/2559 161
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 95
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559 94
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 1105
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 238/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 120
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแพง 1/7/2559 โดย ม.5/11 และ 2/11 195
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง โดยคุณครูชาวต่างชาติ ( ทุกวันพุธ เดือนมิถุนายน 2559 ) 176
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 29/6/2559 156