งานแนะแนว
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3-ม.6ปี2556 260
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ภาพประเมินผลการปฎิบัติงานท่านผู้อำนวยการฯ 76
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] พิธีมอบดอกไม้นักเรียนชั้นม.3-ม.6จบปี 2556 138
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ภาพกิจกรรมค่ายยุวกาชาดประจำปี 2556 93
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ==== คะแนน Top 5 โอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ม.6====, 509
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ------ประชุมนอกสถานที่/เลี้ยงภายในกลุ่มสาระฯ ก่อนเกษียณอายุราชการคุณครูบพิตร,/ศึกษาดูงาน 220
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 , 829
กลุ่มสาระภาษาไทย
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] รางวัลชนะเลิศการอ่านเอาเรื่องระดับชาติ 272
กล่มสาระศิลปศึกษา
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ชมคลิปวีดีโอ นางสาวนภาเพ็ญ ว่องไว นักเรียนชั้น ม.5 ผ่านเข้ารอบในการประกวดร้องเพลงรายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด ทางช่อง 3,เมื่อ 24 ก.พ 2557 988
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , กำหนดการจัดทำผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556, 2240
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งแก้ไขคำสั่งเวรยาม รักษาการณ์ ปี 2557, 234
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557, 1804
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรม----กีฬาภายในโรงเรียน 24-25 กุมภาพันธ์ 2557----, 1623
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556, 596
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน 17-20 กุมภาพันธ์ 2557, 659
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประชาสัมพันธ์ นร.ที่จะเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา (FLAP), 1182
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , -----ภาพติวโอเน็ตภาษาอังกฤษ ม.3 วันนี้.(7 กุมภาพันธ์ 2557) วันสุดท้ายของการติวม.3ปีนี้ 960
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมหน้าเสาธง (ภาษาจีน---วันตรุษจีน) 30/01/2557 , 945
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 29 ม.ค.57, 615
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] คำสั่งที่๓๑ /๒๕๕๗, แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรง ยาม อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา, 229