กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 190
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ, ครั้งที่ 2(ภาค ข ทดสอบภาคปฏิบัติ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์, 272
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1(ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในตำแหน่งพนักงานราชการ, 264
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2558, 126
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล, เรื่องการรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2558, 158
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานราชการ 769
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ เม.ย.-พ.ค. 2558 351
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 4631
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 926
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] สถิติการรับนักเรียน ม.1. ม.4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 587
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ค่ายบำเพ็ญม.5 (วันที่2 ) 212
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ภาพกิจกรรม ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ 769
กลุ่มสาระภาษาไทย
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] โครงการคลีนิกภาษา, การจัดกิจกรรมโครงการ, 110
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] โครงการคลีนิกภาษา, สอบทดสอบก่อนเรียน, 94
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] โครงการคลีนิกภาษา, พิธีเปิดโครงการคลีนิกภาษา, 84
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] โครงการคลีนิกภาษาไทย, ประชุมวางแผนโครงการ, 88
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] คุณครุออนอุมารับการประเมินฯ 217
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] โปรแกรม [Bookmark] บันทึกผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 1014
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ก.พ.-มี.ค.58 224
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] รับสมัครนักเรียนใหม่ห้องพิเศษ (Gifted) 723
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] รับสมัครนร. เข้าเรียนต่อ ม.1และ ม.4 982
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ตารางเรียน 2-2557 449
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] Christmas Day 25/12/2014 374
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , เครื่องมือการนิเทศเครือข่ายเพื่อยกระดับ ONET ของ สพม.29, 319
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] กีฬาภายใน 27-28 พ.ย.2557 1454
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งเวร ยามรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2558, 302
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง, 252
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ค่ายสำหรับนักเรียนแผนภาษา 7-8 พ.ย.2557 625
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557, 1802
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , 2 เหรียญทองอันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาการ, 607