กล่มสาระศิลปศึกษา
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ชมคลิปวีดีโอ นางสาวนภาเพ็ญ ว่องไว นักเรียนชั้น ม.5 ผ่านเข้ารอบในการประกวดร้องเพลงรายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด ทางช่อง 3,เมื่อ 24 ก.พ 2557 1201
งานแนะแนว
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3-ม.6ปี2556 437
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ภาพประเมินผลการปฎิบัติงานท่านผู้อำนวยการฯ 122
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] พิธีมอบดอกไม้นักเรียนชั้นม.3-ม.6จบปี 2556 255
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ภาพกิจกรรมค่ายยุวกาชาดประจำปี 2556 172
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ==== คะแนน Top 5 โอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ม.6====, 568
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ------ประชุมนอกสถานที่/เลี้ยงภายในกลุ่มสาระฯ ก่อนเกษียณอายุราชการคุณครูบพิตร,/ศึกษาดูงาน 255
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 , 895
กลุ่มสาระภาษาไทย
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] รางวัลชนะเลิศการอ่านเอาเรื่องระดับชาติ 292
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , กำหนดการจัดทำผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556, 2308
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , คำสั่งแก้ไขคำสั่งเวรยาม รักษาการณ์ ปี 2557, 257
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557, 1853
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรม----กีฬาภายในโรงเรียน 24-25 กุมภาพันธ์ 2557----, 1680
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556, 626
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน 17-20 กุมภาพันธ์ 2557, 683
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ประชาสัมพันธ์ นร.ที่จะเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา (FLAP), 1217
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , -----ภาพติวโอเน็ตภาษาอังกฤษ ม.3 วันนี้.(7 กุมภาพันธ์ 2557) วันสุดท้ายของการติวม.3ปีนี้ 999
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , ภาพกิจกรรมหน้าเสาธง (ภาษาจีน---วันตรุษจีน) 30/01/2557 , 990
กลุ่มบริหารทั่วไป
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] , การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 29 ม.ค.57, 647
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] คำสั่งที่๓๑ /๒๕๕๗, แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรง ยาม อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา, 249