กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (31 มี.ค. 2559) 470
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า เพื่อจัดทำผ้าป่า 47 ปี มัธยมตระการพืชผล 127
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลโอเน็ต ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ และผลคะแนนสอบเด่นๆของน.ร. ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 141
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงาน ผ้าป่า 47 ปี มัธยมตระการพืชผล 55
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลงานนักเรียนดีเด่น O-NET ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 156
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 101
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา รุ่นที่ 1 จบปีการศึกษา 2558 กับการศึกษาต่อ 350
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (5 มีนาคม 2559) 167
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของคุณครูศิริณี สีสุวะ เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว 349
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 1754
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 828
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 121
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สุดยอด ภาพทอดผ้าป่า 26 ก.พ. 59 102
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพ ทอดผ้าป่า ศิษย์ปัจจุบัน // วันรับดอกไม้ ม. 3และ ม.6 ( 26/02/2559) 223
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน"ฟิสิกส์สัปประยุทธ" ครั้งที่ 5 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 97
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูไพวัตร ไม้น้อย ที่สูญเสียคุณแม่ยุพิน ไม้น้อย กำหนดฌาปนกิจในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 104
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ม O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 70
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 90
สุดยอด นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแะสิ่งแวดล้อมทัศนศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน 76
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (11 กุมภาพันธ์ 2559) 155
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา 95
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดรับวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา 110
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่ร.ร.เพียงหลวง 12 บ้านท่าล้ง อ.โขงเจียม 5-6/02/59 297
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูชวุฒิ มากมิ่ง >>>> ก่อนวันย้ายโรงเรียน 3 ก.พ. 2559 220
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 039/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 159
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 162
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ต้อนรับคุณครูคนใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลประกวดเรียงความ ผ่านการคัดเลือ 1 ใน 30 ของประเทศไทย ของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม 39
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล/57-ล 137
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 20/1/59 145