กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูประทิน อาภรศรี ที่สูญเสียคุณพ่อมั่น อาภรศรี กำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 13
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 237/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 56
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียน ม.ต.ก. ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 20 ก.ค. 2559 100
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลที่ 2 จากการแข่ง multi skills ระดับ สพม.29 อุบลราชธานี น.ส. สุชาดา วามะกัน 34
กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูไพรี พันธ์สุวรรณ ที่สูญเสียคุณแม่ยุพิน พันธ์สุวรรณ กำหนดฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 33
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สหวิทยาเขต 3 (8/7/2559) 83
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ++ เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้ตำรวจภูธรตระการพืชผล++ 5/7/2559 68
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 61
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559 59
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 1020
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 238/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 72
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแพง 1/7/2559 โดย ม.5/11 และ 2/11 94
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง โดยคุณครูชาวต่างชาติ ( ทุกวันพุธ เดือนมิถุนายน 2559 ) 90
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 29/6/2559 71
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอน DLIT ม.5/11 โดยคุณครูนิชาภัทร ---ครั้งที่ 2--- วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2559) 69
งานอนามัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาโดยสภากาชาดไทย 36
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 "ค่ายคนดีศักดิ์ศรีแห่ง ม.ต.ก"เฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ 70 ปี 43
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559 61
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาจีนหน้าเสาธง 22/6/2559 95
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอน DLIT ม.5/11 โดยคุณครูนิชาภัทร ---ครั้งที่1---วันที่ 9/6/2559 77
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เสียงตามสายยามเช้า 67
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 58
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลรางวัลการประกวดงานเขียน ตามโครงการค่ายภาษาไทย"ต้นกล้าวรรณกรรม" 43
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 73
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2559 88
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 57
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 186/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 123
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 185/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 101
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ 1 สถานพินิจฯ 5 สถานศึกษา 117
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 81