กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลขอแสดงเสียใจกับคุณครูจินตนา เรืองสาที่สูญเสียคุณแม่บุดสา พลเทพ โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. 32
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งเวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 272/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 26
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Relationship Camp for Gifted English Students (23/6/2560) 124
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคุณครูไทยเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ 188
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) โดยผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร.ร. ม.ต.ก. 52
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเรียนภาษาอังกฤษ+ ภาษาจีน หน้าเสาธง ทุกวันพุธ 147
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา (เรียนวันเสาร์ -อาทิตย์) 166
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีเปิดอาคารใหม่ ’ตระการพัฒน์’ 19 มิถุนายน 2560 236
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา 19 มิถุนายน 2560 /เจ้าของทุน....นางจอมสุรางค์ พงศ์พานิช 56
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญสมัครร่วมโครงการ TEDET การสอบวัดประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 65
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมวันไหว้ครู 8/6/2560 348
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา วันไหว้ครู 8/6/2560 88
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 262
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 155/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 286
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการปีการศึกษา 2560 99
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียนนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2560 329
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา /เจ้าของทุนการศึกษา ดร. ณัฏฐพร แก้วจันดี / 9/05/2560 101
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ใบผ่านแผน 131
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพ้ฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 103
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 262
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 154
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2560 123
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ -แบบ ลส. 79
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 213
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม4ปีการศึกษา2560 705
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม1ปีการศึกษา2560 1297
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปี 2560 367
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปี 2560 582
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประการศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 571