กลุ่มสาระภาษาไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมค่ายภาษาไทย"ต้นกล้าวรรณกรรม" 26
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 153/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 29
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 17 พ.ค. 2559 154
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 73
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการ ปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 11-13 พ.ค. 2559 127
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ศาสตร์ คณิตศาตร์ 71
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 98
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง 141/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 60
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 151/2559 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน 79
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงาน หัวหิน/ เพชรบุรี 27-30 เม.ย.2559 154
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (31 มี.ค. 2559) 534
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า เพื่อจัดทำผ้าป่า 47 ปี มัธยมตระการพืชผล 166
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลโอเน็ต ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ และผลคะแนนสอบเด่นๆของน.ร. ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 181
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงาน ผ้าป่า 47 ปี มัธยมตระการพืชผล 74
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลงานนักเรียนดีเด่น O-NET ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 197
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 153
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา รุ่นที่ 1 จบปีการศึกษา 2558 กับการศึกษาต่อ 386
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (5 มีนาคม 2559) 205
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของคุณครูศิริณี สีสุวะ เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว 386
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 1812
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 865
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 147
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สุดยอด ภาพทอดผ้าป่า 26 ก.พ. 59 117
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพ ทอดผ้าป่า ศิษย์ปัจจุบัน // วันรับดอกไม้ ม. 3และ ม.6 ( 26/02/2559) 271
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน"ฟิสิกส์สัปประยุทธ" ครั้งที่ 5 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 119
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูไพวัตร ไม้น้อย ที่สูญเสียคุณแม่ยุพิน ไม้น้อย กำหนดฌาปนกิจในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 116
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ม O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 87
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 104
สุดยอด นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแะสิ่งแวดล้อมทัศนศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน 94
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (11 กุมภาพันธ์ 2559) 204