กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ผลการเลือกตั้ง อกคศ.สหวิทยาเขต3 สพม29 38
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร่างtorประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียน 43
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 105
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 304
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ, ครั้งที่ 2(ภาค ข ทดสอบภาคปฏิบัติ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์, 329
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1(ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในตำแหน่งพนักงานราชการ, 346
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2558, 212
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล, เรื่องการรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2558, 243
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานราชการ 837
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ เม.ย.-พ.ค. 2558 429
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 4748
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 1020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สถิติการรับนักเรียน ม.1. ม.4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 630
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายบำเพ็ญม.5 (วันที่2 ) 265
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรม ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ 818
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคลีนิกภาษา, การจัดกิจกรรมโครงการ, 136
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคลีนิกภาษา, สอบทดสอบก่อนเรียน, 107
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคลีนิกภาษา, พิธีเปิดโครงการคลีนิกภาษา, 95
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคลีนิกภาษาไทย, ประชุมวางแผนโครงการ, 103
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครุออนอุมารับการประเมินฯ 283
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โปรแกรม [Bookmark] บันทึกผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 1065
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ก.พ.-มี.ค.58 276
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครนักเรียนใหม่ห้องพิเศษ (Gifted) 756
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครนร. เข้าเรียนต่อ ม.1และ ม.4 1044
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียน 2-2557 561
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Christmas Day 25/12/2014 436
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , เครื่องมือการนิเทศเครือข่ายเพื่อยกระดับ ONET ของ สพม.29, 348
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กีฬาภายใน 27-28 พ.ย.2557 1527
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , คำสั่งเวร ยามรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2558, 369
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง, 283